اعلام اسامی بازرسین منتخب اتحادیه قنادان

طی جلسه برگزار شده بین رئیس مجمع امور صنفی استان و رئیس اتحادیه قنادان

افراد نامبره  جهت بازرسین اتحادیه انتخاب گردیدند

1-آقای حاج رسول فغفوری

2-آقای حاج عبدالله محمدی

3-آقای حاج جواد جزمقدم

4-آقای علی فتحی

این افراد منتخب اتحادیه قنادان زنجان می باشند

/ 0 نظر / 32 بازدید